Miljö & Kvalitet

 

HÖG KVALITET OCH PÅLITLIGHET

Edströms Åkeri skall arbeta med målsättningen ” Kunden i centrum ”.

Med bra kvalitet, hög servicegrad och välutbildad personal ska ni som kunder alltid kunna förvänta Er att vi lever upp till våra löften.

MILJÖ

Vi har alla ett gemensamt ansvar för vår natur. Medborgare och myndigheter ställer stora krav på transportnäringen. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar för att vår miljöbelastning skall minska.

Vi följer upp vårt transportarbete med miljöredovisningar, personalen är utbildade och miljömedvetna för att på bästa möjliga sätt kunna utföra sitt arbete.

MILJÖPOLICY

Edströms Åkeri ska erbjuda och utveckla transporter med hänsyn tagen till den miljöpåverkan, i form av utsläpp till luft, vatten och mark samt förbrukning av ändliga naturresurser, som uppstår i samband med denna verksamhet.

EDSTRÖMS ÅKERI HAR ÅTAGIT SIG

  • Att hela vår verksamhet ska sträva mot ständiga förbättringar .
  • Att öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla åkare, förare och anställda.
  • Att följa gällande miljölagstiftning samt övriga för verksamheten gällande regler.
  • Att förebygga föroreningar som verksamheten åstadkommer.
  • Att upprätta miljömål som följs upp och revideras.
  • Att delägare, förare, anställda och kunder skall kännadelaktighet i miljöarbetet .
  • Att miljöpolicy och andra delar i miljöledningssystemet skall finnas tillgängligt för allmänheten.
  • Att aktivt medverka till att öka trafiksäkertheten och trafikmiljön , främst genom att följa gällande trafiklagstiftning.

Comments are closed